Friends come and go, but relatives tend to accumulate.

PAMEKASAN

So Allah na malai gagao nago makalimoon. Inaden niyan angkai a ranao ka ped ko mga rarayag a tanda sa kaphaka gaga niyan. So mga ala a palao sa sebangan nai a alongan na ron madadalem so mga bolawan a pekhapoonan o mga ig a soti. Na miondas na so mga ala a lawasaig. Na miya ompong so ini ondas siran na kagiya matimo na giya ranao. Na limo o Allah a mini gonsi on a agos a lawasaig a mala na miondason so ig sa ranao na mini tapi ko ig ko mala a kalodan sa donya. Na giya agos na aya miyawid sangkaya a pito wa mga ala a kompanya a ini khabesaran a inged da Mindanao.

Na sabap ko limo o Allah na kiya tagoan sa tao so melilibeta sa ranao. Na so malo kiandakel o tao ron na bithowan niran sa mga ngaran so mga inged iran na pizakampong iran na piaka pat tiran ka phangampongan; sakampongon a Masiu, na sakampongon a Unayan, na sakampongon a Bayabao, na sakampongon a Baloi na aya kabethowaon na pat a phangampongan sa inged a ranao. Na aya miya gingedon na mga Meranao na so ngaran niran a Meranao na lagid o pamomolan a sii inarat sa ranao na mapiya anda siran zong na aya ipembetho kiran na Meranao. Na giangkanan a ngaran a Meranao na dowanan ka kalima a basa a palaya den mga pipiya a basa. Isaon ka kalima na MERA. Ikadowa a kalima na NAO. So MERA na daa lagidian a mapiyai paras a papanok sa donya. So NAO na mage’enao. Naso mage’enao na di niyan dii miphamoat so panamar ago so panagontaman.

Latest Posts

  • Moriatao Indima Saiben
    Moriatao Indima Saiben
    Descendants of Pindimatag Saiben First Generation 1. Pindimatag Saiben, daughter of Ama-i-Pindimatag Saiben...

Address

321 Street Name, UK, London
Phone: (1800) 765-4321
Fax: (1800) 765-4321
Website: http://salsila.com
Email: info@salsila.com

Welcome

Welcome to Ranao Salsila web site! Many hours of work have been put into the research and documentation of these ancestors. I hope you will benefit from the information I presented here. :)
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com